FASTIGHETENS MEST YTLIGA VÄN
– SEDAN 2009 –

Integritetspolicy

Information om hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicy/Privacy Policy, dvs. information om behandling av personuppgifter hos Hissdesign AB, org.nr: 559088-4531 (fortsättningsvis ”Hissdesign” eller ”vi”).

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, vill vi upplysa våra kunder/uppdragsgivare och leverantörer om hur vi hanterar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna administrera uppdrag samt fullgöra övriga åtaganden gentemot våra kunder och uppdragsgivare.

Personuppgiftsansvarig.

Hissdesign är personuppgiftsansvarig. Dvs ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnar som uppdragsgivare eller leverantör. Ansvarig kontaktperson är:
Katarina Andersson, telefon: 070 – 412 26 64

Personuppgifter som kan behandlas.

Personuppgifter som kan behandlas är uppgifter om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress dvs. uppgifter som du själv lämnat till Hissdesign. Personuppgifterna finns i Hissdesigns kontaktlistor för kunder och leverantörer.

Ändamål med behandlingen.

Uppgifterna behövs som kundunderlag vid fakturering och administrering, de behålls sju år (krav enligt bokföringslagen).

Utlämnande till annan.

Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av Hissdesign, komma att behandlas av annan organisation/samarbetspartner. Detta endast för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser/skyldigheter mot våra kunder och föreligger enligt stadgar, lag eller andra författningar.

Informationssäkerhet.

Hissdesign vidtar lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig spridning eller åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot varje annan olaglig form av behandling. De säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter kommer att stå i proportion till risken för skada med tanke på de skyddade uppgifternas typ. Vi har hög säkerhet på våra datorer och lösenordsskyddade surfplattor och mobiler.

Information om behandling av personuppgifter, rättelse m.m.

Du har all rätt att på begäran, utan kostnad, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har också rätt att kräva radering av dina uppgifter.

Vidare har du rätt att begära begränsning av behandling av dina uppgifter samt att inge klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy får du gärna kontakta oss:

Hissdesign AB
Östgötagatan 48 A
116 64 Stockholm
info@hissdesign.se